Regulamin korzystania z serwisu Anybooky.com

dostarczanego przez
7peak ; Rudzka 5A/3 ; 01-689 Warszawa
NIP: 1131966399; REGON 013127555

W skrócie, o zasadach działania Anybooky.com

Serwis Anybooky służy do łączenia Podmiotów oferujących usługi z Klientami pragnącymi z nich skorzystać. Oferent usługi konfiguruje system w celu uwidocznienia wybranego zakresu swoich usług, wraz z czasem ich trwania oraz ceną (opcjonalnie) za ich wykonanie.

Klient końcowy to osoba, która zarejestrowała się w systemie Anybooky, i która dokonuje rezerwacji czasu niezbędnego do zrealizowania danej usługi, ewentualnie wnosząc z góry opłatę za jej wykonanie, o ile tak zostało to skonfigurowane przez Podmiot świadczący usługę.

Integralną częścią funkcjonalną systemu jest wysyłanie powiadomień i przypomnień o zarezerwowanych usługach w formie wiadomości E-Mail i/lub SMS, w zależności od konfiguracji i wykorzystywanego pakietu.

 

Zasady korzystania z Systemu Rezerwacji

 

 1. Słownik pojęć / definicje
  1. Aplikacja Anybooky – aplikacja i serwis internetowy Anybooky chroniona w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępna pod nazwą Anybooky w domenie Anybooky.com oraz dalszych, jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz wtyczek i widżetów na szeroko pojęte platformy społecznościowe
  2. Strefa aplikacji dla klientów biznesowych – wydzielona uprawnieniami użytkownika część aplikacji służąca konfiguracji parametrów działania serwisu oferującego usługi jak również zarządzania integracjami oraz licencją na korzystanie z serwisu Anybooky. Strefa ta zawiera również część przeznaczoną do zarządzania rezerwacjami przez oferenta usługa, przez co rozumiane jest prowadzenie wszelkich operacji na rezerwacjach czasu pracy, w szczególności ich edycję, dodawanie i usuwanie, jak również prowadzenie operacji mających na celu właściwe rozliczenie wykonania danej usługi.
  3. Strefa aplikacji dla klientów prywatnych – wydzielona uprawnieniami użytkownika część aplikacji służąca wyszukiwaniu i umawianiu czasu świadczenia usług (rezerwacji) oraz zarządzania ich parametrami takimi jak czas wykonania, otrzymywanie przypomnień, dane kontaktowe do wysyłki przypomnień oraz dane kontaktowe do serwisu świadczącego usługę.
  4. Rezerwacja – umówiony przez klienta Anybooky.com termin konsultacji zdalnej lub realizacji wizyty w punkcie świadczenia usługi, zwany również punktem serwisowym.
  5. Termin usługi – parametr określający datę rozpoczęcia i trwania usługi deklarowany przez podmiot świadczący usługę.
  6. Przypomnienie – wiadomość w formacie SMS i/lub E-Mail, wysyłana w imieniu serwisu świadczącego usługę przez Anybooky.com, zawierająca informację o terminie i czasie trwania usługi, oraz miejscu i sposobie jej świadczenia. zgodnie z konfiguracją treści powiadomienie dokonaną przez Oferenta usługi..
  7. Właścicielem aplikacji Anybooky jest 7PEAK M.SPRINGER z siedzibą w Warszawie 01-689 , Rudzka 5A/3. Kontakt z 7PEAK możesz nawiązać za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie 7PEAK.pl. zamieszczonego tak formularza lub pisząc na adres anybooky@7peak.pl
 2. Zasada działania serwisu Anybooky.com – Reguły działania
  1. Serwisów Anybooky.com umożliwia informowanie użytkowników systemu (klientów prywatnych) o możliwości wykonania wyszczególnionej w serwisie usługi, świadczonej przez jej Oferenta – zwanego również Klientem biznesowym. Przekazywana informacja zawiera kluczowe parametry świadczonej usługi, takie jak nazwa, miejsce lub tryb świadczenia, oraz czas trwania wraz z datą i godziną rozpoczęcia.
  2. Serwis Anybooky.com wysyła w imieniu serwisu świadczącego usługę przypomnienia w formacie SMS i/lub E-Mail na dane kontaktowe klienta prywatnego, po zarezerwowaniu przez niego usługi. Wysyłanie wiadomości ma na celu przypomnienia o dokonanej rezerwacji. Treść przypomnienia może zawierać również dane kontaktowe serwisu wykonującego usługę bądź odnośnik (link) do nich, w celu ułatwienia kontaktu z serwisem w sytuacji, gdy termin wykonania usługi musi uleć zmianie lub powinien zostać zwolniony/unieważniony.
  3. Serwis Anybooky.com korzysta wyłącznie z komercyjnych bramek SMS oraz systemów wysyłkowych wiadomości e-mail w celu zapewnienia najwyższej skuteczności dostarczania wiadomości.
  4. Uprasza się rezerwujących usługi o rozważne korzystanie z funkcjonalności serwisu i rezerwowanie wyłącznie usług, które realnie chce się wykorzystać/zlecić. Uprasza się również o punktualność mając na względzie, że każde opóźnienie w terminie świadczenia usługi może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy świadczącej usługę, w tym również na wywołanie fali opóźnień w świadczeniu dalszych usług, dla pozostałych klientów serwisu.
  5. Serwis Anybooky.com może oferować funkcjonalność pozostawiania ocen przez strony świadczonej usługi a więc zarówno przez klienta prywatnego jak i serwis świadczący usługę. Pozostawiona opinia może mieć charakter punktowy i/lub opisowy.
  6. Opinie klienta prywatnego publikowane są w formule „incognito”, uniemożliwiającej bezpośrednie rozpoznanie opiniującego.
  7. Serwis Anybooky.com zastrzega sobie prawo do moderacji treści wpisów i pozostawionych ocen, szczególnie w przypadku stwierdzenia ich wyjątkowo subiektywnego i radykalnego charakteru. Anybooky.com zastrzega sobie możliwość kontaktu z użytkownikiem wyrażającym opinię w celu zasięgnięcia dalszych wyjaśnień.
  8. Prawo do moderacji wpisów lub ich całkowitego usuwania dotyczy w pierwszej kolejności opinii/wpisów zawierających informacje wrażliwe, treści obraźliwe lub szeroko pojęte wulgaryzmy.
  9. Wnioski o moderację wpisu może również kierować do Anybooky.com klient prywatny lub biznesowy. Żądanie moderacji lub usunięcia wpisu winno zawierać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji właściwego wpisu/opinii wraz z jednoznacznie podanym i uargumentowanym powodem zgłoszenia do moderacji. Poprawnie wypełnione we wskazanym uprzednio rozumieniu wnioski o moderację będą rozpatrywane wyłącznie w kolejności ich wpływania do Anybooky.com, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od daty odnotowania wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.
 3. Odpowiedzialność Anybooky.com – Polityka jakości
  1. Serwis Anybooky.com, zgodnie z założeniami działania służy wyłącznie przekazywaniu informacji o możliwości wykonania usługi i podstawowych jej parametrach – przez klienta biznesowego –  jak i o woli skorzystania z niej – przez klienta prywatnego. Anybooky.com nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, terminowość i cenę przedmiotowej usługi.
  2. W przypadkach szczególnych zaniedbań lub naruszeń dobrych zasad współpracy przez którąkolwiek ze stron użytkujących system, Anybooky.com może zwrócić się do danego użytkownika z żądaniem ich zaniechania a w przypadku braku skuteczności tych działań, może czasowo lub całkowicie zawiesić konto danego użytkownika systemu.
 1. Usługi płatne
  1. Klient Biznesowy ma możliwość konfiguracji swoich usług z podaniem ich ceny oraz wprowadzeniem wymogu ich przedpłacania. W takim wypadku użytkownik końcowy zostanie o tym fakcie stosownie poinformowany, a w trakcie wykonywania rezerwacji przekierowany do tzw. Bramki Płatności, obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny, realizujący płatności elektroniczne zgodnie z prawem obowiązującym tego typu systemu w Polsce, przyjętymi normami  i standardami bezpieczeństwa.
  2. Usługi, które zgodnie z konfiguracją zrealizowaną przez podmiot świadczący usługę wymagają płatności „z góry”, otrzymują status potwierdzający ich rezerwację w systemie Anybooky.com po otrzymaniu stosownego komunikatu o przyjęciu płatności ze wskazanej wcześniej Bramki Płatności.
 2. Warunki świadczenia usług
  1. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez poszczególnych usługodawców dostarczane są przez nich w formie odrębnych dokumentów i/lub regulaminów i komunikowane są klientowi końcowemu do wglądu i akceptacji podczas wyboru usługi oraz w trakcie procesu realizowania jej zakupu i/lub rezerwacji. Dokonując rezerwacji, a w szczególności płatności, klient końcowy akceptuje dostarczone regulaminy świadczenia usług. Brak akceptacji wspomnianych formuł wyklucza możliwość realizacji funkcjonalności zakupu usługi lub wiążącego obie strony terminu ich wykonania.
  2. W przypadku jakichkolwiek reklamacji związanych ze świadczoną usługą, w szczególności w kwestii jakości usługi lub czasu jej realizacji, stroną odpowiedzialną za rozpatrzenie danej reklamacji jest podmiot świadczący usługę.
 1. Licencja/Użytkowanie serwisu Anybooky.com – Zasady rozliczeń
  1. Korzystanie z serwisu Anybooky.com przez Klienta biznesowego (oferenta usług) jest odpłatne i opiera się na zakupie przez klienta biznesowego dwóch podstawowych usług, czyli licencji na określoną ofertą wersję aplikacji oraz zasilenie konta wiadomości SMS wybraną z oferty Anybooky.com liczbą wiadomości. Jeżeli wersja nie zawiera opłaty stałej a jedynie opłatę za wykorzystane usługi, to użytkownik zobowiązany jest do wyboru i zakupu wybranego przez siebie pakietu kwotowego, z którym rozliczane będą wykorzystywane później usługi. Inaczej niż w przypadku licencji czasowych, licencja oparta wyłącznie na wskaźniku zużycia uniemożliwia dokonywanie nowych rezerwacji przy braku środków na saldzie konta.
  2. Aktualny cennik wraz ze specyfikacją poszczególnych wersji znajduje się na stronie Anybooky.com i obowiązuje od daty publikacji lub innej wskazanej na stronie.
  3. Cennik Anybooky.com, o ile nie definiuje tego oferta specjalna lub indywidualna (traktowana nadrzędnie), wskazuje na cenę wykorzystania aplikacji w trybie rocznym. Wskazanie miesięcznego kosztu aplikacji ma charakter informacyjny. Miesięczne rozliczenie może mieć zastosowanie w przypadku zmiany wersji wykorzystywanej przez Klienta biznesowego. Rozliczenia dokonywane są wyłącznie z uwzględnieniem pełnych miesięcznych stawek, w trybie” od kolejnego, pełnego miesiąca”
  4. Klient biznesowy zobowiązany jest do utrzymywania salda przedpłaconych wiadomości SMS na poziomie niezakłócającym procesu komunikacji z Klientem prywatnym, w szczególności do wysyłania przypomnień, będących jedną z podstawowych i głównych wartości funkcjonalnych systemu Anybooky.com
  5. Brak odpowiednio zasilonego salda wiadomości oznacza niemożność potwierdzania kont nowych użytkowników serwisu Oferenta usługi, jak również uniemożliwia możliwość potwierdzania samych usług, uniemożliwiając tym samym korzystanie z serwisu w jego podstawowej funkcjonalności.
  6. Odstąpienie od umowy korzystania z serwisu może nastąpić poprzez wyrażenie woli lub nastąpi automatycznie w czasie do 30 dni od upływy terminu ważności opłaconej licencji na korzystanie z serwisu. Każdorazowo za czas trwania umowy uznaje się okres ważności licencji na korzystanie z systemu, czyli jeden rok od daty jej zakupu.
  7. Zmiany w cenniku nie działają wstecz, czyli nie obejmują już zakupionych licencji wraz z warunkami jej obowiązywania na dzień zakupu.
 2. Jakość działania / dostępność systemu
  1. Administratorzy Anybooky.com przywiązują najwyższą wagę do jakości działania systemu. Za cel stawiamy sobie utrzymanie niezawodności działania na poziomie 99,9% w skali roku.Cel ten udało nam się zrealizować przez ostatnie 5 lat działania systemu.
  2. Wszelkie planowane prace serwisowe związane z aktualizacją systemu prowadzone będą w godzinach najmniejszego nasilenia ruchu w systemie. Prace, które mogą spowodować niedostępność systemu dłuższą niż 15 minut będą anonsowane w biuletynie bezpieczeństwa dostępnym z poziomu panelu administracyjnego (dostęp wyłącznie dla zalogowanych użytkowników) z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  3. Aktualizacje systemu lub prace administracyjne powiązane bezpośrednio z utrzymaniem lub podniesieniem poziomu bezpieczeństwa aplikacji, w tym w szczególności danych osobowych, traktowane będą jako priorytetowe i przeprowadzane będą bez względu na porę.
  4. Klientom biznesowym, w przypadku potwierdzonej ciągłej niedostępności systemu wynoszącej więcej niż 3h, w porze wysokiego wykorzystania systemu (8:00 – 18:00), przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania równa jest dwukrotności wartości czasu niedostępności aplikacji, wyliczana według wzoru: czas niedostępności systemu x miesięczna wartość abonamentu z faktury dla punktu serwisowego zgłaszającego awarię / ilość roboczogodzin w danym miesiącu rozliczeniowym. Wartość odszkodowania, zgodnie z decyzją Klienta, może zasilić jego konto rozliczeniowe dla opłat abonamentowych lub wiadomości SMS.
  5. Ilość godzin niedostępności systemu Anybooky.com krótszych niż 3h w godzinach wysokiego wykorzystywania systemu nie może przekroczyć 0,5% całkowitej liczby godzin w skali miesiąca rozliczeniowego. W przypadku przekroczenia tego wskaźnika klientom biznesowym przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania równa jest dwukrotności wartości czasu niedostępności aplikacji, wyliczana według wzoru: czas niedostępności systemu x miesięczna wartość abonamentu z faktury dla punktu serwisowego zgłaszającego awarię / ilość roboczogodzin w danym miesiącu rozliczeniowym. Wartość odszkodowania, zgodnie z decyzją Klienta, może zasilić jego konto rozliczeniowe dla opłat abonamentowych lub wiadomości SMS.
 3. Integracje z systemami zewnętrznymi
  1. Anybooky.com posiada API – Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji). API pozwala na komunikację aplikacji Anybooky z innymi systemami a jego zadaniem jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji dla określonych podprogramów, struktur i formatów danych lub klas obiektów wraz z wymaganiami dla protokołów komunikacyjnych.
  2. Specyfikacja API przekazywana jest po podpisaniu umowy intencyjnej dotyczącej współpracy, zakresu wymiany danych i poufności danych.
  3. Zakres odpowiedzialności Anybooky.com ogranicza się właściwego działania kodu będącego integralną częścią Anybooky.com i nie odpowiada tym samym za poprawność danych otrzymywanych z zewnętrznych systemów informatycznych.
  4. Korzystanie z API do komunikacji z systemami zewnętrznymi może być powiązane z dodatkowymi opłatami wynikającymi z niestandardowych działań mających na celu umożliwienie i nadzór wymiany danych.
  5. Integracje z systemami zewnętrznymi należy traktować zawsze jako usługę dodatkową, również jeżeli nieodpłatnie jest ona dostępna dla danego użytkownika. Ponieważ poprawne działanie integracji nie leży wyłącznie w gestii administratorów Anybooky.com, zakłócenia w jej działaniu nie stanowią domyślnie podstawy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.